EU Project Support

eusupport

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент: „ФАБРИКА ЗА ПЕРСОНАЛ-НИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД


Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
Eвропейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 11.08.2020 г.
Край: 11.11.2020 г.
 
1. Наименование на програмата:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

2. Наименование на приоритетната ос:

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

„Фабрика за персонал-ни решения“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG16RFOP002-2.073-7886-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проекта стартира на 11.08.2020 и е с продължителност 3 месеца.